Rok 2018

Orędzia Matki Bożej z 2018 r.

Orędzie Matki Bożej z 25 stycznia 2018 r.

"Drogie dzieci! Ten czas niech będzie dla was czasem modlitwy, aby Duch Święty poprzez modlitwę zstąpił na was i dał wam nawrócenie. Otwórzcie wasze serca i czytajcie Pismo Święte, abyście i wy poprzez świadectwa byli bliżej Boga. Szukajcie dzieci ponad wszystko Boga i Bożych spraw, a pozostawcie ziemi [to co] ziemskie bo szatan przyciąga was do prochu i grzechu. Wy jesteście powołani do świętości i stworzeni dla nieba. Dlatego szukajcie nieba i niebiańskich spraw. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 lutego 2018 r.

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wszystkich was wzywam, byście się otworzyli i żyli przykazaniami, które Bóg wam dał, aby one was prowadziły poprzez sakramenty na drodze nawrócenia. Świat i światowe pokusy poddają was próbie, a wy, dzieci, patrzcie na Boże stworzenia, które On wam dał, w pięknie i pokorze; i miłujcie Boga, dzieci, ponad wszystko, a On będzie was prowadził drogą zbawienia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 marca 2018 r.

„Drogie dzieci! Wzywam was, byście byli ze mną w modlitwie w tym czasie łaski, kiedy ciemność walczy przeciwko światłu. Módlcie się dzieci, spowiadajcie się i zacznijcie nowe życie w łasce. Zdecydujcie się na Boga i On będzie was prowadził ku światłości i krzyż będzie dla was znakiem zwycięstwa i nadziei. Bądźcie dumni, że jesteście ochrzczeni i wdzięczni w swoim sercu, że jesteście częścią Bożego planu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 kwietnia 2018 r.

„Drogie dzieci! Dzisiaj was wzywam, abyście żyli waszym nowym życiem z Jezusem. Niech Zmartwychwstały da wam siłę, byście w pokusach życia zawsze byli mocni, a w modlitwie oddani i wytrwali; bo Jezus zbawił was przez swoje rany i przez zmartwychwstanie dał wam nowe życie. Módlcie się, małe dzieci, i nie traćcie nadziei. W waszych sercach niech będzie radość i pokój i dawajcie świadectwo radości, że jesteście moimi. Jestem z wami i wszystkich was kocham moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 maja 2018 r.

„Drogie dzieci! W tym niespokojnym czasie wzywam was, abyście mieli więcej zaufania do Boga, który jest Ojcem waszym w Niebie i który mnie posłał, abym was do Niego prowadziła. Otwórzcie swoje serca na dary, które On wam pragnie dać i w ciszy serca adorujcie mojego Syna Jezusa, który dał Swoje życie, abyście żyli w wieczności, do której was pragnie prowadzić. Niech waszą nadzieją będzie radość spotkania z Najwyższym w życiu codziennym. Dlatego wzywam was: nie zaniedbujcie modlitwy, bo modlitwa czyni cuda. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 czerwca 2018 r.

Drogie dzieci! To jest dzień, który dał Mi Pan, abym Mu dziękowała za każdego z was, za tych, którzy się nawrócili i przyjęli moje orędzia i podążyli drogą nawrócenia i świętości. Radujcie się, dzieci, bo Bóg jest miłosierny i wszystkich was kocha swoją niezmierną miłością i prowadzi was na drogę zbawienia poprzez moje przyjście tutaj. Ja was wszystkich kocham i daję wam mojego Syna, aby On dał wam pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie Matki Bożej z 25 lipca 2018 r.

"Drogie dzieci! Bóg Mnie wezwał, abym prowadziła was do Niego, bo On jest waszą siłą. Dlatego wzywam was, abyście się modlili do Niego i Jemu ufali, bo On jest waszą ucieczką od każdego zła, które czyha i zabiera dusze daleko od łaski i radości, do których wszyscy jesteście wezwani. Dzieci, żyjcie Rajem tutaj na ziemi, aby było wam dobrze i niech Boże przykazania będą światłem na waszej drodze. Jestem z wami i wszystkich was kocham swoją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 sierpnia 2018 r.

"Drogie dzieci! To jest czas łaski. Dzieci, więcej się módlcie, mniej mówcie i pozwólcie Bogu, by was prowadził drogą nawrócenia. Jestem z wami i kocham was moją matczyną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 września 2018 r.

"Drogie dzieci! I przyroda udziela wam znaków swojej miłości poprzez plony, które wam daje. I wy, dzięki mojemu przyjściu, otrzymaliście obfitość darów i owoców. Dzieci, w jakim stopniu odpowiedzieliście na moje wezwanie, wie Bóg. Ja was wzywam – nie jest za późno – zdecydujcie się na świętość i życie z Bogiem w łasce i pokoju! Bóg wam pobłogosławi i obdarzy was stokrotnie, jeśli Mu ufacie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 października 2018 r.

"Drogie dzieci! Macie wielką łaskę, że jesteście wezwani do nowego życia według orędzi, które wam daję. To jest czas łaski, małe dzieci, czas i wezwanie do nawrócenia dla was i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wzywam was dzieci, módlcie się więcej i otwórzcie wasze serce mojemu Synowi Jezusowi. Jestem z wami i wszystkich was kocham i błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 listopada 2018 r.

"Drogie dzieci! To jest czas łaski i modlitwy, czas czekania i obdarowywania. Bóg daje się wam, byśmy kochali go ponad wszystko. Dlatego dzieci, otwórzcie wasze serca i rodziny, tak by to czekanie stało się modlitwą i miłością, a zwłaszcza obdarowywaniem. Jestem z wami dzieci, i zachęcam was byście nie odstępowali od dobra, bo owoce można dostrzec i słyszeć z daleka. Dlatego nieprzyjaciel jest rozgniewany i posługuje się wszystkim, by odwieść was od modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Orędzie Matki Bożej z 25 grudnia 2018 r.

"Drogie dzieci! Niosę wam mojego Syna Jezusa, który jest Królem Pokoju. On daje wam pokój i niech nie będzie tylko dla was, ale dzieci, nieście go innym w radości i pokorze. Jestem z wami i modlę się za was w tym czasie łaski, który Bóg pragnie wam dać. Moja obecność jest znakiem miłości tutaj, podczas gdy jestem z wami, by chronić was i prowadzić ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."