Przecież wiara w objawienia nie jest konieczna?

 

     To prawda. Wiara w prywatne objawienia nie jest obowiązkiem katolika, natomiast mają one bardzo wysoką rangę. Pomagają one człowiekowi w jego wzroście duchowym. To też w wielu medziugorskich orędziach Matka Boża mówi, że teraz żyjemy w "czasie łaski". Wzywa, żebyśmy dziękowali za to Bogu oraz korzystali, dopóki Ona jest z nami i sama nas ku Bogu prowadzi, wskazując niezawodne drogi nawrócenia. Setki tysięcy osób pielgrzymujących do Medziugorja zostało tutaj uzdrowionych z chorób fizycznych i duchowych. Miliony świadectw mówią o otrzymaniu nowego życia przez tych, którzy czuli się zagubieni w pędzącym świecie. Objawienia Matki Bożej mają więc do wypełnienia specjalną misję. Ich zadanie nie polega jednak na wprowadzaniu jakiś nowości. Wszystko, co jest nam potrzebne do zbawienia, zostało już ludziom powiedziane przez Jezusa Chrystusa w Ewangelii. Bóg objawił wszystko w Piśmie Świętym oraz w Tradycji Kościoła. Teraz chodzi o to, żeby ludzie do tych treści naprawdę przylgnęli. Żeby zrozumieli, że są one aktualne tu i teraz, w miejscu i czasie, w których żyjemy. Maryja odsłania nam te prawdy oświetlając jeszcze raz ich doniosły wymiar. Czyni to prostym językiem, stopniowo. Zarówno widzący jak i parafianie Medziugorja, a także przybywający tu pielgrzymi w swoistej szkole Gospy uczą się więc - prowadzeni za rękę przez Matkę - w jaki sposób można niezawodnie zbliżyć się do Boga. Wielu ludzi utworzyło sobie fałszywy obraz Boga. Matka Boża ukazuje Go takim, jaki On jest w rzeczywistości. Pokazuje nam Boga żywego, Boga, który jest miłością. W Medziugorju pielgrzym ma szansę jakiegoś łatwiejszego poznania prawdy o Bogu. Tu sama Maryja pomaga uzyskać prawdziwy obraz Stwórcy, Odkupiciela i Ożywiciela; przybliża ten obraz i tłumaczy. Pielgrzym doświadcza tu często przeżyć, jakich do tej pory nie zaznał w całym swoim dotychczasowym życiu. Wszystko to jest wielką łaską i zależy od naszego otwarcia się na działanie Boga. Warunkiem jest całkowite oddanie Mu swego serca i wszystkich swoich spraw. Otwarcie się na Boga to pozwolenie Mu na ingerencję w nasze życie i kierownictwo; to uznanie, że odtąd Bóg jest dla nas najważniejszy; stoi na pierwszym miejscu. Dokonuje się to przez ręce Maryi. Dlatego powinniśmy korzystać z objawień, dopóki one trwają. Dlatego też w Medziugorju każdy ma szansę doświadczyć radości i ufności, jednocześnie gorąco dziękując Bogu za otrzymane tu łaski. Spośród wielu orędzi Matki Bożej przytoczmy chociaż ten jeden fragment ( 25 maja 2008 r.):

 

"Drogie dzieci! W tym czasie łaski w którym Bóg pozwolił mi być z wami, ponownie wzywam was dzieci do nawrócenia. Pracujcie dla zbawienia świata w szczególny sposób dopóki jestem z wami. Bóg jest miłosierny i daje szczególne łaski, dlatego proście o nie przez modlitwę. Jestem z wami i nie pozostawiam was samych. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."